ΠΡΟΣΟΧΗ-Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις
Ο Δήμος Ιωαννίνων ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών και συγκεκριμένα: τεσσάρων (4) ΔΕ Xειριστών μηχανημάτων έργου, δύο (2) ΔΕ Τεχνιτών ηλεκτρολόγων και τριών (3) ΤΕ Eργατών καθαριότητας (αποκομιδής απορριμμάτων). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Ιωαννιτών στο Σμήμα Διοικητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Διοικητικών Τπηρεσιών (Δ/νση: Καπλάνη 7 2ος όροφος, τηλ: 2651361346) έως την Τρίτη 4/6/2013, αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ. Καλδάνη Εριφύλη και κ. Πανούτσος Χαρίλαος κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.