Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία για τις άδειες γεωτρήσεων εξέπνεε στις 15 Μαΐου.Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία για τις άδειες γεωτρήσεων εξέπνεε στις 15 Μαΐου.
Στην εκπνοή της προθεσμίας δημοσιεύθηκε η κοινή υπουργική απόφαση που δίνει παράταση άλλους επτά μήνες στους αγρότες για την έκδοση αδειών υφιστάμενων γεωτρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη προθεσμία για τις άδειες γεωτρήσεων εξέπνεε στις 15 Μαΐου.
Επιβεβαιώνοντας τα δημοσιεύματα του Agronews και της Agrenda, η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε την Τρίτη 14 Μαΐου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και αναφέρει:

Τροποποίηση και κατάργηση διατάξεων της αριθ. οικ. 150559/10.6.2011 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1440/16.6.2011)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 2, όπως αντικαταστάθηκε με την αριθ. 111084/17.12.2012 απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 9 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 1 της αριθ. οικ. 111084/17.12.2012 (ΦΕΚ Β΄ 3368/17.12.2012), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 43504/5.12.2005 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1784/20.12.2005) σχετική άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, μέχρι 15 Ιανουαρίου 2014.»

Δείτε αναλυτικά το ΦΕΚ για την παράταση στις άδειες γεωτρήσεων.pdf